Regulamin Nastula Club

Regulamin Nastula Club

1. Klub świadczy usługi o charakterze rekreacyjno-sportowym, prowadzi wyspecjalizowane szkolenia, posiada pokój masażu sportowego. Czynny jest w każdy dzień tygodnia za wyjątkiem świąt narodowych oraz niektórych świąt kościelnych. Szczegółowa informacja dotycząca dni i godzin pracy Klubu udostępniona jest na stronie internetowej Klubu pod adresem: www.nastula.pl
2. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osoby niepełnoletniej korzystanie z oferty Klubu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
3. Członkostwo w Klubie rozpoczyna w dniu zawarcia Umowy, tj. z chwilą podpisania formularza członkowskiego oraz niniejszego Regulaminu. Przed zawarciem Umowy osoba ubiegająca się o członkostwo w Klubie zobowiązana jest okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem celem weryfikacji tożsamości i sporządzenia Umowy. Członek Klubu obowiązany jest podać w formularzu aktualne dane adresowe do celów korespondencyjnych oraz zawiadomić Klub w terminie 7 dni od dnia dokonania ich zmiany. Przy zawieraniu Umowy pobierana jest jednorazowa opłata rejestracyjna.
4. Każdy Członek Klubu otrzyma kartę klubową (imienny karnet), którą może posługiwać się tylko jej właściciel. W przypadku zgubienia karty, należy poinformować o tym Klub niezwłocznie oraz wykupić duplikat karty. Karta klubowa upoważnia Członka Klubu do korzystania z usług wszystkich jego placówek.
5. Korzystanie z usług Klubu następuje jedynie po okazaniu ważnej karty klubowej, dokonaniu opłaty za wejście jednorazowe lub po okazaniu karty partnera Klubu, z wykorzystaniem inteligentnego systemu dostępu. Dodatkowo każdy członek Klubu opłaca wybrany przez siebie rodzaj zajęć. Istnieje możliwość wykupienia karnetu.
6. Zabroniony jest handel, wymiana oraz jakakolwiek forma dystrybucji kartami należącymi do Klubu bez wyraźniej zgody udzielonej Członkowi na piśmie.
7. Członek Klubu powinien zapoznać się z przepisami ochrony przeciwpożarowej w tym z oznaczeniami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi.
8. Członków Klubu obowiązuje zmiana obuwia przed wejściem do poszczególnych sal, w których wykonywane będą ćwiczenia. Obuwie powinny być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. W przypadku korzystania przez Członka Klubu z natrysków, obuwie ochronne powinno być wyposażone w antypoślizgową podeszwę. Do dyspozycji Członków Klubu są oddzielne szatnie dla kobiet oraz mężczyzn.
9. W celu zachowania higieny, Członek Klubu zobowiązany jest do używania ręczników podczas treningu na siłowni oraz w saunie.
10. Opiekę nad ćwiczącym Członkami Klubu sprawują instruktorzy, którzy decydują również we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego użytkowania urządzeń technicznych i korzystania z wyposażenia Klubu.
11. Trening indywidualny na siłowni jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się z trenerem personalnym na konkretny termin oraz dokonaniu opłaty.
12. Opłata za wejście jednorazowe uprawnia Członka Klubu do korzystania z jego wszystkich usług dostępnych w danym dniu, za wyjątkiem korzystania z masażu sportowego. Opłata abonamentowa ważna jest przez 28 dni od dnia wykupienia.
13. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się kartą członkowską i zatrzymania karty w przypadku stwierdzenia, że posługuje się nią osoba nieuprawniona.
14. W przypadku zapomnienia karty klubowej Członek Klubu jest zobowiązany do przekazania innego dokumentu z danymi personalnymi i zdjęciem w celu weryfikacji danych oraz jako zastaw za kluczyk do szafki. W przypadku zgubienia lub złamania kluczyka pobierana jest od Członka Klubu opłata w wysokości 20 zł, która przeznaczona będzie na wymianę zamka.
15. Płatność za konkretną usługę powinna nastąpić najpóźniej przed pierwszymi zajęciami (sporty walki) lub okresie rozliczeniowym. Aktualny wykaz cen i opłat członkowskich właściwych dla danego rodzaju usług dostępny jest przy recepcji Klubu. W razie dodatkowych pytań osoba zainteresowana członkostwem może uzyskać potrzebne informacje w recepcji oraz na stronie internetowej Klubu.
16. Zapisy na kolejny miesiąc na zajęcia tzw. funny judo oraz judo dla dzieci dla nowych Członków Klubu, przyjmowane są od 26-go miesiąca je poprzedzającego. Do 25-go dnia danego miesiąca włącznie miejsca są automatycznie rezerwowane dla osób, aktualnie w nich uczęszczających. Od 26-go dnia danego miesiąca obowiązuje zasada „pierwszeństwa wpłat”. Nie ma możliwości telefonicznej rezerwacji zajęć.
17.
18. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany oferty świadczonych przez siebie usług. Zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych Klubu, w szczególności wzrost opłat za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę oraz innych opłat niezależnych od Klubu wpłynąć może na zmianę cennika usług, o czym Członkowie zostaną poinformowani.
19. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia Członka Klubu na teren obiektu, w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub jego zachowanie godzi w powagę Klubu lub zagraża bezpieczeństwu innych Członków Klubu.(dotyczy również klientów posiadających karty partnera klubu) W przypadku stwierdzonych naruszeń oraz niestosowania się do postanowień Regulaminu upoważnieni pracownicy Klubu uprawnieni są do wyproszenia Członka z Klubu.
20. Członkowi Klubu zabrania się wprowadzania zwierząt, wnoszenia na teren obiektu wszelkich napojów alkoholowych lub środków odurzających, wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, broni, palenia tytoniu, oraz spożywania posiłków poza miejscami do tego przeznaczonymi.
21. Członkowie Klubu biorący udział w zajęciach korzystają z wyposażenia i innych urządzeń Klubu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członków Klubu w Klubie poza wypadkami wynikającymi z wyłącznej winy Klubu lub niewłaściwego stanu technicznego urządzeń znajdujących się w jego wyposażeniu.
22. W przypadku zauważenia przez Członka Klubu nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń technicznych lub jakiejkolwiek usterki, powinien on zgłosić ten fakt obecnemu na sali instruktorowi lub innemu pracownikowi Klubu i wstrzymać się z wykonywaniem ćwiczeń na tym urządzeniu do czasu usunięcia nieprawidłowości.
23. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu oraz jego urządzeń technicznych należy zapoznać się z Regulaminem Klubu oraz instrukcjami obsługi i użytkowania urządzeń technicznych znajdujących się na ich obudowie. W przypadku wątpliwości należy skorzystać z wiedzy instruktora sprawującego pieczę nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń lub innego przedstawiciela Klubu. Po zakończeniu korzystania ze sprzętu i urządzeń technicznych należy przeprowadzić ich dezynfekcję znajdującym się na sali płynem dezynfekującym.
24. Przed rozpoczęciem ćwiczeń lub korzystania z urządzeń należących do Klubu należy rozeznać się, czy przyjęta pozycja ćwiczebna jest prawidłowa i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Długie włosy powinny być odpowiednio spięte, a sznurówki obuwia zawiązane.
25. Zabrania się zeskakiwania z bieżni podczas jej pracy, gwałtownego opuszczania ciężarów i hantli oraz przestawiania urządzeń technicznych. Po zakończonych ćwiczeniach, użyty sprzęt należy odłożyć na miejsce, a stanowisko ćwiczeń odpowiednio posprzątać.
26. Klub udostępnia jego Członkom odpowiednio zabezpieczane schowki w celu przechowania ich rzeczy osobistych podczas pobytu w pomieszczeniach Klubu. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić czy schowek został prawidłowo zamknięty a rzeczy osobiste zabezpieczone. Za rzeczy pozostawione w schowku otwartym lub nieprawidłowo zamkniętym oraz rzeczy pozostawione poza schowkiem Klub nie odpowiada.
28. Członek Klubu nie powinien przetrzymywać w schowkach, szatniach lub salach treningowych rzeczy wartościowych, w szczególności: biżuterii, zegarków, kluczy, kart kredytowych, gotówki, urządzeń elektronicznych, wszelkiego rodzaju dokumentów, przedmiotów mających wartość kolekcjonerską i historyczną itp. Niestosowanie się do powyższych zaleceń Członek Klubu bierze na własną odpowiedzialność i ryzyko. Za ewentualną utratę lub uszkodzenie rzeczy wartościowych Klub nie odpowiada. Po zakończeniu ćwiczeń schowek należy opróżnić z rzeczy osobistych a klucz zdać do recepcji Klubu.
29. Opuszczenie Klubu przez Członków powinno nastąpić nie później niż na 15 minut przed jego ostatecznym zamknięciem.
30. Pracownicy Klubu nie posiadają odpowiedniego wykształcenia medycznego. W przypadku utrzymujących się urazów, kontuzji, problemów zdrowotnych oraz ciąży należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń. Członek Klubu nie może korzystać z jego usług będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm.
31. Zajęcia z trenerem , w tym sporty walki, fitness, cross-training, rozpoczynające się o określonej w grafiku godzinie poprzedzone są odpowiednią rozgrzewką adaptacyjną. Osoby spóźnione na dane zajęcia powinny przeprowadzić rozgrzewkę we własnym zakresie. Za urazy doznane w wyniku braku rozgrzewki spowodowanej spóźnieniem na dane zajęcia Klub nie odpowiada.
32. Członek Klubu zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z usług Klubu w czasie jego trwającej infekcji lub innej zagrażającej zdrowiu i życiu innych Członków Klubu choroby zakaźnej.
33. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Klubu wydarzenia uniemożliwiające Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć.
34. Klub wyposażony jest w system monitoringu, na co Członek Klubu wyraża zgoda zwierając Umowę. Na terenie obiektu Klubu obowiązuje zakaz jakiejkolwiek formy akwizycji. Fotografowanie oraz filmowanie obiektu w celach komercyjnych, przeprowadzanie akcji reklamowych i promocyjnych dozwolone jest jedynie po uzyskaniu zgody upoważnionego pracownika Klubu. W przypadku własnych akcji reklamowych i promocyjnych Klubu ewentualne wykorzystanie i utrwalenie wizerunku jego Członków nastąpi w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom prawa. Zawierając Umowę Członek Klubu wyraża zgodę na ewentualne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku.
35. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i norm obyczajowych. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym zobowiązuje się poinformować jego Członków. Treść Regulaminu udostępniona jest w Klubie oraz na stronie internetowej Klubu:  WWW. nastula.pl
36. Członek Klubu wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Klub dla celów związanych z realizacją Umowy.
37. W kwestiach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.